Zamyšlení advent 2017

Evangelium: Mt 17, 10 – 13

Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: "Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?" Odpověděl: "Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět." Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

Evangelium: Mt 11, 16 – 19

Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: 'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky."

Zamyšlení:

Jaké mám já postavení mezi kamarády? Jsem oblíbený, obdivovaný, vtipný, zábavný...? Nebo jsem spíš ten tichý, nudný, uzavřený pro mnohé z okolí? Evangelium porovnává život Jana a Ježíše. Oba hlásali evangelium různým způsobem, ale ani jeden lidem nevyhovoval.

"Hráli jsme vám a netančili jste" - není důležité a správné "tančit" podle toho, co společnost diktuje, ale je důležité žít podle evangelia, i když pro mnohé můžeme být "jiní". Jak žít podle evangelia? Každý jsme jedinečný a každému dal Bůh talent na rozličné věci. Je důležité ho najít a správně ho používat. Přitom nezapomínat na to, jak mě vidí Bůh ve svých očích. Využívám své talenty na to, aby mě jiní obdivovali, nebo na to, abych se líbil Bohu? Položím si dnes tuto otázku a zkusím zhodnotit používání svých talentů.

Plug and Pray:

Pane, prosíme Tě o dar moudrosti, která nás povede a bude učit rozlišovat, co je správné a co nepatří do Tvého plánu.

V akci:

Zkusme dnes více poslouchat svůj vnitřní hlas v nás a to, co nám vnukne i naplnit.

Bonus:

Pane, učiň mě nástrojem pokoje.

 

Evangelium: Mt 11, 11 – 15

Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!"

Zamyšlení:

Podle standardní matematiky dnešním dnem vstupujeme do druhé poloviny adventního času. Ale v evangeliu dnes Ježíš nabízí jakousi úplně jinou matematiku. Ten, co je menší, je vlastně větší? Vždyť to je úplně na hlavu, řekneš si. Toto zvláštní porovnávání však nechce nabourat matematiku světa, ono nás chce jistě pozvat k pokoře. K pokoře, která je pravdou o sobě samém. Vždyť člověku se může velmi snadno stát, že se nechá unášet vlnou své "velikosti", kdy na prvním místě stojí mé vlastní já, které je tak úžasné, že se už pomalu spoléhá pouze na sebe. Nebo nás naopak občas může topit i vlna naší "malosti", kdy si říkáme, že jsme úplně na nic, nic nedokážeme, nikdo o nás ani nezakopne. Ale je jeden či druhý postoj skutečně pravdivý? No vidíš. A to je výzva matematiky dnešního evangelia. Výzva pokory, ve které uznávám své slabosti i talenty a z níž především vychází vděčnost za nekonečnou Boží lásku.

Plug and Pray:

Pane, děkuji Ti za všechno, co jsi mi v životě dal. Vždyť nemám nic, co by nebylo od Tebe. I když na to často zapomínám, věřím, že přebýváš v mém srdci. Chci Tě v něm dnes znovu objevit, setkat a spolu s Tebou se učit pravé pokoře.

V akci:

Zastav se dnes v kapli či kostele a najdi si chvilku na osobní adoraci. Moc nemluv. Uvědom si Boží přítomnost a setrvej v ní takový, jaký jsi. Nech se Bohem milovat.

Bonus:

Pokora je zajisté také o učení se přijmout a projevovat tu každodenní "obyčejnou" lásku.

Evangelium: Mt 11, 28 – 30 Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

Evangelium: Mt 18, 12 – 14

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Evangelium: Lk 5, 17-26

Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: "Člověče, odpouštějí se ti hříchy!"

Evangelium: Mk 1, 1 – 8

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy.

Evangelium: Mt 9, 35-10, 1.5a.6-8

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.

Evangelium: Lk 1, 26 – 38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."

Evangelium: Mt 7, 21.24-27

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."

Evangelium: Mt 15, 29 – 37

Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele.

Evangelium: Lk 10,21-24

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit." Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz